Ап. ГБ012 Продаден 25.56 Ап. ГБ013 Резервиран 25.08 Ап. ГБ014 Продаден 25.08 Ап. ГБ015 Резервиран 25.08 Ап. ГБ016 Свободен 23.97 Ап. ГБ017 Продаден 29.13 Ап. ГБ018 Продаден 28.54 Ап. ГБ019 Продаден 23.48 Ап. ГБ020 Продаден 24.56 Ап. ГБ021 Продаден 24.56 Ап. ГБ022 Продаден 24.56 Ап. ГБ023 Продаден 24.56 Ап. ГБ024 Резервиран 23.88 Ап. ГБ025 Резервиран 22.53