Поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА "ЕМДИ ИНВЕСТ" ООД

В съответствие с принципа за прозрачност и Регламент (ЕС) № 2016/679 с настоящата Политика за защита на личните данни „ЕМДИ Инвест“ ООД, в качеството си на администратор, има за цел да Ви осведоми за това как обработва Вашите лични данни при използването на този уебсайт.

КОИ СМЕ НИЕ?

Интернет сайтът https://www.mdbuild.bg/bg e собственост на „ЕМДИ Инвест“ ООД, с ЕИК 205146598, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Стрелбище“, ул. „Твърдишки проход“ № 15, оф. 2.

В случай че имате въпроси и коментари свързани с настоящата политика, може да се свържете с нас по предпочитан и удобен за Вас начин, а именно: на имейл – office@mdbuild.bg, както и на телефон 0888 575 449. Ако предпочитате да се видите с нас, може да уговорите среща чрез изпращане на имейл или обаждане до посочения телефон и да ни посетите на горепосочения адрес на управление.  

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ ОБРАБОТВАМЕ И НА КАКВО ОСНОВАНИЕ.

Като администратор на лични данни „ЕМДИ Инвест“ ООД определя целите и средствата за обработване на Вашите лични данни, както и техният вид. Лични данни, по смисъла на Регламент (ЕС) № 2016/679 са всички данни, чрез които едно физическо лице може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез различни идентификатори като име, адрес, данни за местонахождение, онлайн идентификатор, признаци за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социалната идентичност на това физическо лице и др.).

Да обработваме личните Ви данни означава да извършваме една от следните операции или съвкупност от тях: събиране,  записване, организиране, структуриране, съхранение, разпространяване, изтриване, унищожаване или др. 

Чрез сайта на дружеството https://www.mdbuild.bg/bg обработваме следните лични данни:

Ние обработваме Вашите лични данни на основание Вашето съгласие (чл. 6, ал. 1, б. „а“ от Общия регламент относно защитата на данните). С отправяне на запитване чрез нашия сайт Вие давате съгласие за обработване на Вашите лични данни. В случай че в продължение на кореспонденцията помежду ни, Вие изразите желание за закупуване на жилище от нас, то в такъв случай ще е необходимо предоставянето на допълнителни лични данни, за които основанието за обработване ще бъде изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор (чл. 6, ал. 1, б. „б“ от ОРЗД), както и за изпълнението на законово задължение на администратора (чл. 6, ал. 1, б. „в“ от ОРЗД).

СРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ.

Съхранението на данните продължава докато разполагаме с основание за това. В случай че сключите договор с нас, данните Ви се съхраняват единствено за финансово- счетоводни и данъчни цели и е за срок от 10 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, през който е станало изискуемо задължението.

НА КОГО ПРЕДОСТАВЯМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ.

Ние не споделяме, разкриваме, продаваме или по друг начин разпространяваме Ваши лични данни на трети страни. „ЕМДИ Инвест“ ООД предоставя личните данни на своите клиенти на трети лица доколкото, в случай че бъде сключен договор с тях, е необходимо за изпълнението на законово или договорно задължение на администратора (банка, НАП и др.). 

„ЕМДИ Инвест“ ООД няма намерение да предава личните Ви данни на трета държава и/или на международна организация. 

КАКВИ ПРАВА ПРИТЕЖАВАТЕ?

Право на достъп:

Въз основа на това право може да получите информация дали обработваме Ваши лични данни, какви категории лични данни обработваме и по какъв начин, на какво основание го правим за какъв срок ще ги обработваме, както и дали ги предоставяме на други лица. 

Право на коригиране:

Това право Ви дава възможност да поправите неточните или вече неактуални данни, както и да ги допълните, с оглед целите, за които ни ги предоставяте.

Право на преносимост:

Имате право да получите личните си данни, които ние притежаваме, в структуриран и широко използван, пригоден за машинно четене формат, или да ги прехвърлите на друг избран от Вас администратор на лизни данни. 

Право да оттеглите съгласието си:

В случай че Вашите лични данни се обработват единствено въз основа на Вашето изрично съгласие, то Вие може да оттеглите същото. 

Право на изтриване:

 

Разпространено още като „правото да бъдеш забравен“. То Ви дава възможност да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити от нашите бази данни, при определени обстоятелства: те не са повече необходими за целите, за които са били събрани; ако смятате, че са обработени незаконно или не съществува основание за обработването им.

Право на ограничаване на обработването на лични данни:

При определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в точността на данните или начина, по който се използват същите, имате право да поискате да ограничим обработката на Вашите лични данни.

Право на възражение:

Правото на възражение Ви дава възможност да се противопоставите на обработването на личните Ви данни за определени цели. 

Може да възразите срещу обработването само в случаите, когато Администраторът ги обработва:

- на основание наличие на легитимен интерес, независимо дали това е легитимния интерес на Администратора на лични данни, или на трета;

- за целите на научни или исторически изследвания или за статистически цели; 

- за целите на директния маркетинг (включително профилиране). 

Право на жалба до Комисията за защита на личните данни:

В случай че смятате, че правата Ви по Регламент 2016/679 и по Закона за защита на личните данни са нарушени, имате право да сезирате Комисията за защита на личните данни, която е надзорния орган на Република България.

Правата си във връзка с обработването на лични данни може да упражните, използвайки следната бланка на заявление:

За повече информация и достъп до Общата ни политика за защита на личните данни, която „ЕМДИ Инвест“ ООД прилага, може да се свържете с нас чрез горепосочените данни за контакт.